Rekrutacja w projekcie AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ

bez_nazwy-3_600

REKRUTACJA DO PROJEKTU AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 r.ż. z województwa mazowieckiego” będzie prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Rekrutacja rozpocznie się od 11 września 2017 a zakończy najpóźniej 31.12.2018 r.

1. W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • WIEK 18 - 29 R.Ż;
 • OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
 • OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NA OBSZARZE JEDNEGO Z NIŻEJ WYMIENIONYCH POWIATÓW WOJ. MAZOWIECKIEGO (wg Kodeksu Cywilnego); 
  garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski,Miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski, sochaczewski.
 • OSOBY NIE PRACUJĄCE, TJ.:
 • □ osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, w tym: osoby długotrwale bezrobotne (ponad 6 m-cy) niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, lub
  □ osoby bierne zawodowo.

 • OSOBY NIE KSZTAŁCĄCE SIĘ, tz. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
 • NIE SZKOLĘ SIĘ, tz. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni;
 • OSOBY NIENALEŻĄCE DO PONIŻYCH GRUP:
 • □ młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
  □ matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
  □ absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po ich opuszczeniu);
  □ absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po ich opuszczeniu);
  □ matki przebywające w domach samotnej matki;
  □ osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po ich opuszczeniu).

  2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 11 września 2017 a zakończy najpóźniej 31.12.2018 r.

  3. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w biurze projektu od 11 września 2017 r., w dni robocze od godz. 9.00 do 16.00. Realizator o zakończeniu procesu rekrutacyjnego poinformuje poprzez stronę www.

  4. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest kompletne wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie określonym w pkt. 3.

  5. Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się: a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie nr WND-POWR.01.02.01-14-0172/16 b) Oświadczenie uczestnika projektu dot. Przetwarzania danych osobowych c) Formularz rekrutacyjny d) Ankieta badająca motywację.

  6. Do FORMULARZA REKRUTACYJNEGO należy obligatoryjnie załączyć: a) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, b) Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy, c) Oświadczenie dot. osób długotrwale bezrobotnych – jeśli dotyczy d) W przypadku odmowy o podaniu danych wrażliwych należy załączyć oświadczenie o odmowie Uczestnika.

  7. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną do biura projektu za pośrednictwem: a) Poczty – liczy się data wpływu korespondencji do biura projektu b) Kuriera - liczy się data wpływu korespondencji do biura projektu c) Drogą elektroniczną na adres e-mail: iwona.muszyńska@polskihr.pl, karolina.cudak@a-trybut.com.pl – skan podpisanych dokumentów – liczy się data otrzymania e-maila.

  8. Dokumenty rekrutacyjne będę przyjmowane w dni robocze w godzinach od 9 do 17 w biurze projektu.

  Zapraszamy do udziału w projekcie również niepracujących studentów studiów niestacjonarnych.


  Szczegółowe informacje nt. projektu:

  Karolina Cudak
  Polski HR - A-Trybut S.A.Tel.: +48 785 374 070 
  karolina.cudak@a-trybut.pl

  Iwona Muszyńska
  Polski HR - A-Trybut S.A.Tel.: +48 882 043 024
  iwona.muszynska@polskihr.pl

  Poniżej znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych:

  Banner