Informacje o rekrutacji do projektu Młodzi, kompetentni, zatrudnieni

bez_nazwy-3_600_02

Rusza rekrutacja młodych niepełnosprawnych z Mazowsza do unijnego projektu aktywizacji zawodowej - bezpłatną pomoc w znalezieniu zatrudnienia otrzyma 80 bezrobotnych w wieku 18-24. Uczestnicy mają zagwarantowane m.in. konsultacje z doradcą zawodowym, udział w szkoleniach i stypendia. 40 osób zostanie zakwalifikowanych na 3 miesięczny staż zawodowy. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za koordynację przedsięwzięcia na terenie województwa mazowieckiego odpowiada agencja Polski HR A-Trybut.

Rekrutacja do projektu „Młodzi, kompetentni, zatrudnieni" zaplanowana jest na dwie tury - w każdej z nich wyłonionych zostanie 40 uczestników programu aktywizacyjnego. Pierwszy nabór trwa od 30 maja do końca sierpnia 2016, z kolei drugi projekt rekrutacyjny obejmie pierwszy kwartał 2017 roku.

Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych i stażach, które pozwolą im podjąć pracę w najbardziej pożądanych obecnie zawodach - jako: programista, telemarketer, czy opiekun osoby starszej i niesamodzielnej. - Jeśli uczestnik programu nie odnajduje się w żadnym z trzech bloków merytorycznych, ma do wyboru również szkolenia zamawiane na podstawie zdiagnozowanych potrzeb. Atutem naszego programu jest profesjonalna analiza kompetencji uczestników, ale także stała współpraca z firmami z regionu, co pozwala poszerzyć możliwości rozwoju o dodatkowe ścieżki kariery zawodowej - komentuje Jarosław Witkowski, prezes zarządu Polski HR A-Trybut S.A.

Kto może wziąć udział?

Projekt aktywizacji zawodowej jest skierowany do osób w wieku 18-24, z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Ze względu na specyfikę projektu z rekrutacji wyłączone są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcją słuchu. Uczestnik programu powinien mieć co najmniej średnie wykształcenie, a w trakcie rekrutacji oraz trwania projektu nie powinien uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym. Udział w projekcie mogą wziąć z kolei niepracujący studenci studiów niestacjonarnych. Grupą docelową są osoby nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy oraz te, które nie uczestniczyły w podobnych formach aktywizacji finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

Na co mogą liczyć uczestnicy?

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie pośredników pracy, którzy pomogą wybrać interesujące szkolenie, znajdą miejsce odbycia stażu, przedstawią propozycje pracy oraz przygotują do podjęcia zatrudnienia.

W ramach spotkań indywidualnych nasi specjaliści zdiagnozują uczestników w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz kwalifikacji zawodowych. Zidentyfikują stopień oddalenia od rynku pracy i czynniki utrudniające uzyskanie zatrudnienia. Dzięki tym spotkaniom opracujemy indywidualną ścieżkę zawodową doprasowaną do każdego uczestnika programu. Kolejnym krokiem w stronę kariery będzie już praca pod okiem osobistego trenera, obejmująca m.in.: kształtowanie pozytywnej samooceny, czy radzenie sobie ze stresem. Będziemy pracować nad zmianą negatywnych przekonań, motywacją do zmiany, a także budować kompetencje do zarządzania czasem czy planowania - dodaje Jarosław Witkowski.

W pakiecie porad zawodowych uczestnicy mogą liczyć również na wsparcie profesjonalistów w przygotowaniu CV czy symulację rozmów rekrutacyjnych, propozycję ofert pracy, umawianie rozmów kwalifikacyjnych oraz negocjowanie warunków zatrudnienia.

Osoba biorąca udział w projekcie otrzymuje wsparcie specjalistów na każdym etapie. Co ważne, nasza współpraca nie kończy się po znalezieniu zatrudnienia. Jako koordynator projektu utrzymujemy stały kontakt z pracodawcą i uczestnikiem, interweniujemy w przypadku problemów, a w razie utraty pracy - szukamy nowych ofert, tak aby zapewnić uczestnikom stabilne zatrudnienie - przekonuje Jarosław Witkowski.

W pierwszym etapie może wziąć udział 40 osób, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Z wyjątkiem niepełnosprawności intelektualnej.
 • są w wieku 18-24 lat
 • mają wykształcenie min. średnie
 • pozostają bez pracy (tj. bezrobotni lub bierni zawodowo)
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie uczestniczą w szkoleniu (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy)
 • zamieszkują w woj. mazowieckim w powiatach: białobrzeskim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim, radomskim, warszawskim, garwolińskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, grójeckim, piaseczyńskim, pruszkowskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, żyrardowskim
 • nie uczestniczyły w podobnych formach aktywizacji finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

1. Dokumenty rekrutacyjne można składać od 16.08.2016 do 9.10.2016 osobiście lub przez osobę upoważnioną do biura projektu (Warszawa, ul. Chmielna 132) za pośrednictwem:

 • Poczty - liczy się data wpływu korespondencji do biura projektu
 • Kuriera - liczy się data wpływu korespondencji do biura projektu
 • Drogą elektroniczną na adres e-mail: iwona.muszynska@polskihr.pl - skan podpisanych dokumentów - liczy się data otrzymania e-maila.

2. Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się:

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie WND-POWR.01.02.01-14-0123/15
 • Oświadczenie uczestnika projektu dot. Przetwarzania danych osobowych
 • Formularz rekrutacyjny
 • Ankieta badająca motywację

3. Do FORMULARZA REKRUTACYJNEGO należy obligatoryjnie załączyć:

 • aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoby długotrwale bezrobotnej (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP),
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Zapraszamy do udziału w projekcie również niepracujących studentów studiów niestacjonarnych.

Szczegółowe informacje nt. projektu:

Tel.: +48 692 954 980 oraz +48 882 043 024

E-mail: iwona.muszynska@polskihr.pl

marta.wiech@polskihr.pl


Poniżej znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Banner