Informacje o rekrutacji do projektu Młodzi, kompetentni, zatrudnieni

bez_nazwy-3_600_02

W pierwszym etapie może wziąć udział 40 osób, które spełniają następujące warunki:

 

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Z wyjątkiem niepełnosprawności intelektualnej.
 • są w wieku 18-24 lat
 • mają wykształcenie min. średnie
 • pozostają bez pracy (tj. bezrobotni lub bierni zawodowo)
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie uczestniczą w szkoleniu (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy)
 • zamieszkują w woj. mazowieckim w powiatach: białobrzeskim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim, radomskim, warszawskim, garwolińskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, grójeckim, piaseczyńskim, pruszkowskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, żyrardowskim
 • nie uczestniczyły w podobnych formach aktywizacji finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

 

1. Dokumenty rekrutacyjne można składać od 16.08.2016 do 9.10.2016 osobiście lub przez osobę upoważnioną do biura projektu (Warszawa, ul. Chmielna 132) za pośrednictwem:

 

 • Poczty - liczy się data wpływu korespondencji do biura projektu
 • Kuriera - liczy się data wpływu korespondencji do biura projektu
 • Drogą elektroniczną na adres e-mail: iwona.muszynska@polskihr.pl - skan podpisanych dokumentów - liczy się data otrzymania e-maila.

 

2. Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się:

 

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie WND-POWR.01.02.01-14-0123/15
 • Oświadczenie uczestnika projektu dot. Przetwarzania danych osobowych
 • Formularz rekrutacyjny
 • Ankieta badająca motywację

 

3. Do FORMULARZA REKRUTACYJNEGO należy obligatoryjnie załączyć:

 

 • aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoby długotrwale bezrobotnej (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP),
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie również niepracujących studentów studiów niestacjonarnych.

Szczegółowe informacje nt. projektu:

Tel.: +48 692 954 980 oraz +48 882 043 024

E-mail: iwona.muszynska@polskihr.pl

marta.wiech@polskihr.pl


Poniżej znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Banner